Vision, Uppdrag och Metod

Vision, Uppdrag och Metod

Vår vision:

En värld av välmående barn och ungdomar

Vålmående kommer när vi: 


 • Förstår oss själva och andra
 • Har en kapacitet att hantera de utmaningar vi ställs inför
 • Ser meningen med att göra det.

För att göra det behöver barn och unga: 


 • Ett balanserat och koordinerat nervsystem
 • En flexibel hjärna
 • Empatiska relationer
 • Ett motståndskraftigt och hälsosamt sinne

Vårt uppdrag:

Att omvandla relevant forskning inom psykologi och neurobiologi till applicerbara lösningar för dig som möter barn och ungdomar. Vi  gör det komplexa enkelt och applicerbart, med fokus på hjärnan och nervsystemet. 

Vi vill att vuxna som möter barn och ungdomar:


 • Förstår betydelsen av samt hur man tränar hjärnans exekutiva funktioner (EF).
 • Förstår betydelsen av och vet hur man skapar en validerande miljö.
 • Förstår vad sinnets funktioner är och hur det kan användas för att forma en integrerade hjärna.

Vår metod:

Att göra det möjligt för barn och unga att utveckla hjärnans och sinnets kärnfunktioner.

Det gör vi genom: 


 • Onlineutbildningar för vuxna som möter barn och ungdomar
 • Behandling för barn och ungdomar
 • Handledning för vuxna som möter barn och ungdomar
 • Information och inspiration för barn och ungdomar via sociala medier (Youtube, Instagram, etc)

Barnets och den unges förmåga att axla utmaningen att växa upp idag är starkt relaterat till det vi ledare är, gör, ger och ser i mötet med dem. 

Den vi är i mötet med barn och ungdomar

Som ledare fyller vi olika roller i mötet med barn och unga. Som pedagog, trygg bas, vårdnadshavare, extra förälder och vägvisare. Vi hjälper till med att klargöra rollen samt tydliggöra syfte och mål i arbetet med barn och ungdomar. 

Det vi gör i mötet med barn och ungdomar

Stöd och ledarskap bygger på en klar och tydlig kommunikation och vårt sätt att modellera och "leva som vi lär" är en kritisk faktor för att skapa tillit och respekt i mötet med barn och ungdomar. Vi använder effektiva och beprövade verktyg som hjälper till att utveckla och förfina en validerande och tydlig kommunikation som når fram och får de resultat vi önskar.  

Det vi ger i mötet med barn och ungdomar

Vi ger alltid något i ett möte men frågan är: ger vi det som den unge behöver? För att öka förmågan att ta in och lära sig behöver vi stimulera barn och ungdomars nyfikenhet, intresse och glädje.

Vi behöver också ge konkreta färdigheter för att hjälpa dem att bättre förstå och hantera utmaningar de stöter på.  Unga behöver bygga sin så kallade kärnkapacitet genom att utveckla hjärnans exekutiva funktioner. Färdigheter såsom  Medveten närvaro, Känsloreglering och Relationsfärdigheter bidrar till denna utveckling som i sin tur bereder väg för en ökad motståndskraft och ihärdighet samt en förmåga att samarbeta och bygga relationer med andra. Vi hjälper dig att främja dessa färdigheter hos de barn och ungdomar du möter.

Ökad självkännedom ger ökad förmåga att stötta och leda andra. 

Vi använder därför metoder som ökar förståelsen för den egna motivationen, egna beteenden och föreställningar för att ge bättre stöd och ledarskap i mötet med barn och ungdomar. 

Det vi ser i mötet med barn och ungdomar

Ju mer vi ser desto mer kan vi påverka. I mötet med barn och ungdomar är det avgörande att vi har rätt förståelse för hur vi på bästa sätt stimulerar och hjälper dem att utveckla:

  • inre tankar som stöttar och uppmuntrar en hälsosam självbild,
  • handlingar och beteenden som förstärker denna självbild,
  • socialt umgänge som möjliggör fortsatt utveckling och
  • system och vanor som bidrar till en bestående och hållbar förändring hos den vi träffar.

  För att stötta och leda barn och ungdomar behöver vi ett bra ramverk som leder oss oss rätt i arbetet. Vi använder det mest integrerande ramverken som finns idag för att förstå vad som driver barn och ungdomar och vad som påverkar deras mående. Ramverket hjälper till att bena ut den unges psykologiska, beteendemässiga, värderingsmässiga och vanemässiga förutsättningar och sårbarheter i relation till sin utveckling. Därefter kan ett system av lösningar och åtgärder utformas. 

  Alla våra utbildningar grundar sig på den senaste neurovetenskapliga forskningen som kopplar ihop förståelsen för hjärnan, gener och celler för att bättre förstå vad som driver oss människor och vad som får oss att utvecklas och transformeras. 

  Läs mer om våra utbildningar här