Certifierad Samtalsledare i DIN BROR & DIN SYSTER metoden
Prata-med-unga-logga

Certifierad Samtalsledare i DIN BROR & DIN SYSTER metoden 

Certifierad Samtalsledare i DIN BROR & DIN SYSTER metoden (DBDS)

Hur vi får unga hjärnor att fungera tillsammans - den fantastiska konsten att leda unga i grupp!


DBDS är en effektiv förebyggande och främjande samtalsmetod för barn och unga i grupp. Utbildningen Certifierad Samtalsledare i DIN BROR & DIN SYSTER metoden (DBDS) ger dig allt du behöver för att hålla utvecklande och reflekterande gruppsamtal med barn och ungdomar.


Metoden omvandlar den senaste hjärnforskningen till praktiska strategier för att få välfungerande grupper och bygga färdigheter i grupp. 


Insatser som använt metoden har bland annat vunnit priser som ”Årets skadeförebyggare” och ”Årets integrationssatsning”. Metoden är speciellt effektiv att använda i utsatta områden för att förebygga kriminalitet och nyrekrytering till kriminella gäng. 


Mätningar av barn och ungdomar som genomgått programmet har visat att den självupplevda tryggheten ökat med 50 % medan våldsanvändningen och skolkningen minskat med 45 % respektive 70 % efter en termins samtalsgrupper. En gemensam förståelse och ett gemensamt förhållningssätt, fungerande kommunikation och byggande av viktiga färdigheter ligger bakom dessa siffror.

Nästa utbildningstillfälle:

Datum: 28 mars - 1 april, 2022

Tid: 09.00 - 17.00 

Plats: Vi avser att hålla utbildningen fysiskt på plats i närheten Kristianstad. Vid förändrade omständigheter ges utbildningen online under samma tid.

Utbildningens olika delar

1. Syfte  och mål 

2. Perspektiv

3. Färdigheter

4. Bemötande 

5. DBDS programmet "Kings & Queens 

6. Upplevelsebaserad praktik 

1. Syfte och Mål

För dig som ledare ger DBDS möjlighet att använda mer av dig själv och utveckla din egen självkännedom i mötet med barn och ungdomar. Det innebär att du lär dig samtala med barn och ungdomar om vad som driver deras beteende och påverkar deras välmående på ett relevant, intressant och roligt sätt. 

2. Perspektiv

Utbildningen utgår övergripande från tre olika perspektiv som du får mer kunskap om. 


  • Vårt pojk- och flickperspektiv som utbildningarna vilar på och som utgör basen för att skapa mandat för lärande samt driva och förändrande samtal med pojkar och flickor.


  • Vårt unika kulturspecifika perspektiv som syftar till att öka kompetensen samt underlätta för dig att genomföra möten mellan människor med olika kulturella bakgrunder.


  • Vårt neurologiska perspektiv som beskriver hur vår hjärna fungerar samt hur den direkt påverkar hur vi tänker, känner och beter oss.

3. Färdigheter

Stor del av arbetet i samtalsgrupperna handlar praktiskt om att öka deltagarnas färdigheter, såsom närvarofärdigheter, relationsfärdigheter, acceptansfärdigheter, regleringsfärdigheter och valideringsfärdigheter. 


Målet är en ökad förmåga till självreglering hos de barn och unga du möter samt ett utvecklande av hjärnans så kallade exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner som arbetsminne, kontroll av impulser och flexibelt tänkande har i flera studier visat sig öka graden av pro-socialt beteende samt minska graden av anti-socialt beteende.


Att fokusera på utveckandet av hjärnans exekutiva funktioner är speciellt viktigt i miljöer med hög stress.  I så kallade våldsfrämjande miljöer tenderar graden av så kallad toxisk stress hos barn och ungdomar att öka markant, vilket i sig försvårar utvecklandet av exekutiva funktioner. En fokus på att främja dessa funktioner kan därför öka barn och ungas förmåga att stå emot impulser och göra genomtänkta beslut och val.


Barn som av olika anledningar har vuxit upp med en hög grad av stress tenderar att ha en högre grad av exekutiv dysfunktionalitet och därmed ett större behov av att träna exekutiva färdigheter. Detta gäller speciellt traumatiserade barn och barn som blivit negligerade.


Under utbildningen tittar vi även närmare på hur vi på bästa sätt lär ut dessa livsviktiga färdigheter till barn och unga på ett sätt som gör dem mottagliga för budskapet. 

4. Bemötande

Av erfarenhet vet vi att lärandet i DIN BROR & DIN SYSTER grupperna är beroende av en validerade och psykolgiskt säker miljö. I utbildningen får du därför övergripande kunskaper i effektiva bemötandestrategier, kulturspecifika kunskaper samt sociala färdigheter för att möta barn och unga, inte minst barn och unga som befinner sig i utsatta miljöer.


Kunskaperna syftar till att skapa en omsorgsfull och möjliggörande miljö för unga att utveckla pro-sociala färdigheter.


Ett bemötande som validerar tillsammans med möjligheter att utveckla nya färdigheter ökar möjligheterna för unga att nå sina mål, värna om sina relationer och öka sin självrespekt.

5. DIN BROR & DIN SYSTER programmet - Kings & Queens

Under utbildningen går du som deltagare igenom programmet "Kings & Queens" som innefattar samtalsträffar att användas direkt i möten med unga. 


Samtalsprogrammet är utformat för 45-90 minuter långa träffar med unga i gruppform, såsom i klassmiljö, på fritidsgård, på HVB, institution eller i samband med träning inom idrotten. 


Varje tema i samtalsprogrammet gås igenom i detalj under utbildningen tillsammans med övningar och reflektion.   


Målet är att du efter avslutad utbildning direkt ska kunna omsätta dina nya kunskaper i praktiska insatser. 

6. Upplevelsebaserad träning

Även om DIN BROR & DIN SYSTER vilar på en stadig bas av evidensbaserade metoder och strategier som grundar sig på empirisk forskning, så är det våra upplevelser tillsammans under utbildningen som ger mest effekt. Utbildningen varvas därför mellan kortare teoripass med praktiska övningar och självreflektion. 


Utbildningen formas till en mycket speciell upplevelse och grupprocess som vi bär med oss ut i mötet med barn och unga. Det vi gör under utbildningen är en microprocess av den process vi sedan leder unga igenom. 


Som deltagare kommer du både att få genomföra samtalsträffar med dina kurskamrater samt själv delta och reflektera över olika teman i rollen som gruppdeltagare. Här lär vi oss av varandra samtidigt som vi får möjlighet att testa det vi sedan ska göra ute i arbetslivet - allt i en trygg och säker miljö.

Målgrupp

Kursen är särskilt utformad för de som möter unga i grupp i exempelvis klassrumsmiljö eller på fritidsgård eller som har som avsikt att starta gruppverksamhet för unga med fokus på förbättrad psykosocial hälsa.


Deltagare på utbildningarna är ofta fritidspedagoger, kuratorer, behandlingspedagoger, psykologer och terapeuter, lärare, specialpedagoger, socialsekreterare och ledare inom idrotts-och föreningslivet. 

Schema, Upplägg & Pris

För personal: 9900 kr/per person, (ex. moms). 

För personal i grupper om tre eller fler: 8900 kr/per person, (ex. moms). 

Privatpersoner: 9900 kr/per person (inkl. moms). 

Recensioner